Betingelser

Almindelige betingelser for pakkerejser

 

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Up-Travel ApS (i det følgende kaldet rejsearrangøren) og den rejsende (i det følgende kaldet den rejsende), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

 

 1. 1.       Aftalens indgåelse

 

En aftale om køb af en pakkerejse mellem den rejsende og rejsearrangøren er indgået og bindende for begge parter, når et tilbud accepteres af den rejsende. Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

 

Rejsearrangøren fremsender et skriftligt tilbud til den rejsende samt disse almindelige betingelser.

 

Den rejsende accepterer skriftligt eller telefonisk tilbuddet inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt den rejsende ikke accepterer tilbuddet inden den frist, er rejsearrangøren ikke længere bundet af tilbuddet.

 

Efter mundtlig eller skriftlig accept af et skriftligt tilbud betragtes aftalen som bindende med accept af rejsens vilkår og i medfør af Loven om pakkerejser og sammensatte arrangementer.  Rejsearrangøren fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse en ordrebekræftelse samt en faktura med opkrævning af depositum med en betalingsfrist på 8 dage.

 

Samtidig fremsendes en rejseplan og et foreløbigt program, der planlægges senere i et samarbejde mellem den rejsende og rejsearrangøren.

 

 1. 2.       Rejsedokumenter

 

2.1 Fremsendelse af rejsedokumenter kort før afrejse

 

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem den rejsende og rejsearrangøren, herunder - men ikke begrænset til - ændringer i pakkerejsen, foregår på den e-mailadresse, postadresse eller anden kontaktform, som den rejsende har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse. Der kan laves aftale om ny kontaktperson hos den rejsende til den praktiske planlægning med opgivelse af ændret kontaktnavn, ny e-mailadresse, postadresse eller anden kontaktform.

 

Senest 5 dage før afrejse vil den rejsende modtage rejsedokumenter og praktiske oplysninger om rejsens gennemførelse. Hvis den rejsende ikke har modtaget rejsedokumenterne inden 5 dage før afrejse, skal den rejsende straks kontakte rejsearrangøren. Den rejsende skal forinden tjekke skolens kontor, om rejsedokumenterne er modtaget der. Såfremt den rejsende har opgivet en e-mailadresse, skal den rejsende forinden tjekke spam-filteret.

 

Den rejsende har pligt til ved modtagelsen at gennemgå de fremsendte oplysninger og straks reagere overfor rejsearrangøren, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

 

2.2 Persondataforordningen og indsendelse af samtykke

 

Med henvisning til Persondataforordningen af 2018 (General Protection Data Regulation) er rejsearrangøren forpligtet til at indhente samtykke fra den rejsende om videregivelse af personfølsomme oplysninger som f.eks. fulde navn, fødselsdag, nationalitet, vægt, skostørrelse, højde, særlige behov for forplejning etc., der måtte indsendes til rejsearrangøren i forbindelse med rejsen og videregives til samarbejdspartnere og underleverandører, der har brug for oplysningerne for, at rejsen kan gennemføres som planlagt.

 

Rejsearrangørens persondatapolitik fremgår af firmaets hjemmeside.

 

 3.       Pris og betaling

 

3.1 Pris

 

Rejsens pris er en såkaldt "totalpris". Dette indebærer, at alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle obligatoriske tillæg til de ydelser, den rejsende har købt hos rejsearrangøren, skal være indbefattet i prisen.

 

For at den købte rejse er en pakkerejse i henhold til §3 i Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer skal rejsen indeholde mindst to af nedenstående forskellige typer rejseydelser

 

1) passagerbefordring

2) indkvartering

3) udlejning af biler, store motorcykler eller andre køretøjer eller

4) enhver anden turistydelse, der ikke er en uløselig del af en rejseydelse i rejsen

 

Priserne bliver beregnet individuelt pr. gruppe, baseret på antal deltagere i busserne, busstørrelser, opsamlingssted, køreafstande m.m. Den rejsende er informeret om, at ændring i antal deltagere i busserne kan medføre en prisændring pr. person, uanset tidspunktet for ændringen. Alle ændringer i antal skal være meddelt pr. e-mail til rejsearrangøren indenfor de frister, der er aftalt i bestemmelserne.

 

3.2. Betaling

 

Efter modtagelse af ordrebekræftelsen på en rejse betaler de rejsende samtidig ved modtagelse af en faktura depositum på kr. 300,- pr. person inden 8 dage. Restbeløbet betales senest 8 uger før afrejse efter fremsendelse af yderligere en faktura.  Såfremt beløbene ikke er betalt rettidigt, forbeholder rejsearrangøren sig ret til at annullere rejsen. I sådanne tilfælde har rejsearrangøren ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste efter reglerne i afsnit 6.2., såfremt denne afbestilte rejsen på dagen for den manglende betaling.

 

Eventuelle tillægsbestillinger vil blive faktureret snarest muligt efter hjemkomst fra rejsen.

 

 1. 4.       Afbestillings- og rejseforsikring

 

Den offentlige sygesikring dækker ikke længere hjemtransport i tilfælde af skader eller sygdom på rejser i udlandet. Det gule Sygesikringsbevis gælder dog stadig på rejser i Norge og Sverige på baggrund af en nordisk konvention, der ligestiller rejsende i Norden for dækning i det pågældende land.

 

Rejsearrangøren anbefaler de rejsende at tegne en rejseforsikring ved rejser til lande, der ikke længere er dækket af Den offentlige Sygesikring samt en rejseforsikring med skitillæg på rejser, hvor skiløb er involveret. Det påhviler de rejsende selv at sørge for at tegne tilstrækkelig forsikring, og rejsearrangøren påtager sig intet ansvar ved manglende dækning.

 

 1. 5.       Pas, visum og sygesikringsbevis

 

5.1. Pas, visum og sundhedsmæssige formaliteter

 

Rejsearrangøren oplyser ved indgåelse af aftalen den rejsende om krav til pas og eventuelle visumkrav, herunder oplysninger om den forventede anskaffelsestid for at opnå et eventuelt visum.

 

Rejsearrangørens oplysninger om pas og visumkrav til de rejsende tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har en rejsende i gruppen ikke dansk pas, eller har en rejsende i gruppen dobbelt statsborgerskab, skal den rejsende gøre rejsearrangøren opmærksom herpå således, at den rejsende kan få den korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til relevante myndigheder. Den rejsende har selv ansvaret for at henvende sig til myndighederne for at opnå en afklaring. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk og www.ssi.dk.

 

Rejsedeltagerne er selv ansvarlige for at medbringe gyldigt pas, eventuelt visum og sygesikringsbevis til de lande, hvor det er påkrævet, og undersøge kravene for rejsende, der ikke er danske statsborgere før indrejse i det pågældende land. Maskinlæsbart pas skal være gyldigt mindst 6 måneder ved rejsens afslutning.

 

Den rejsende er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af de rejsendes rejsedokumenter er identiske med det fulde navn, der fremgår af den rejsendes pas. Bliver den rejsende opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal den rejsende straks meddele dette til rejsearrangøren, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror fejlen på den rejsendes forhold, eller rejser en rejsende i gruppen uden gyldigt pas og dermed bliver afvist ved indrejsen til det pågældende land, der kræver gyldigt pas, vil udgifter forbundet hermed afholdes af den rejsende.

 

5.2. Bevægelseshæmmede personer

 

Det vil fremgå af rejsearrangørens udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Den rejsende kan desuden før aftalens indgåelse anmode rejsearrangøren om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til en eller flere af de rejsendes særlige behov. Det er en forudsætning for en sådan anmodning, at den rejsende giver rejsearrangøren alle nødvendige og relevante oplysninger om den eller de rejsendes særlige behov.

 

5.3. Ordensbestemmelser

 

Alle rejsende i rejsegruppen, købt af den rejsende, skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, transportmidler, aktiviteter etc.

 

De rejsende i gruppen skal optræde således, at andre rejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at medlemmer af rejsegruppen bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er de rejsende selv ansvarlig for de udgifter, som de eventuelt bliver påført inkl. udgifter til hjemtransport, ligesom de rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

Rejsearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighedsudøvelse herunder - men ikke begrænset til - politiets indgreb/handling over for den rejsende i forbindelse med den rejsendes upassende adfærd. Den rejsende er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som den rejsende eventuelt vil blive påført, ligesom den rejsende ikke kan gøre krav gældende overfor rejsearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

 

 1. 6.       Ændringer af den indgåede aftale

 

6.1. Overdragelse af pakkerejsen

 

Den rejsende har ret til at overdrage rejsen til en anden person ved meddelelse til rejsearrangøren på et varigt medium senest 7 dage før rejsens begyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt vil som udgangspunkt medføre, at den rejsende ikke længere har krav på at overdragen pakkerejsen. I visse situationer kan der imidlertid være mulighed for at overdrage rejsen på et senere tidspunkt end 7 dage før pakkerejsens påbegyndelse, men det forudsætter, at rejsearrangøren har mulighed for at foretage ændringer hos underleverandørerne uden udgifter, og at den samlede buspris stadig er dækket.

 

Rejsearrangøren opkræver ikke særskilt ekspeditionsgebyr for at håndtere en anmodning om overdragelse, men uanset tidspunktet for overdragelsen, vil den rejsende være forpligtet til at betale for de udgifter, rejsearrangøren måtte blive påført af dennes underleverandører for ændringer i pakkerejsens rejseydelser som følge af den pågældende overdragelse.

 

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af rejsearrangøren, ved aftalens indgåelse, anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, evt. visum og sundhedsmæssige krav.

 

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsearrangøren, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af den rejsendes rejsedokumenter.

 

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

 

  6.2. Den rejsendes ændringer i pakkerejsen

 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte rejsearrangøren hurtigst muligt. Hvis det er muligt for rejsearrangøren at ændre pakkerejsen, skal den rejsende afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører.

 

Såfremt den rejsende ønsker at foretage ændringer, som rejsebureauet ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis den rejsende fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf.  afsnit 7.2., og en ny bestilling.

 

6.3. Rejsearrangørens ændringer af pakkerejsen inden pakkerejsens påbegyndelse

 

6.3.1. Uvæsentlige ændringer

 

Rejsearrangøren er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Den rejsende er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser den rejsende om de pågældende ændringer.

 

6.3.2. Andre ændringer

 

Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens påbegyndelse enten

 

 • Foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen
 • Eller ikke kan levere bestemte ydelser, som den rejsende har anmodet om, og som rejsearrangøren har accepteret at levere

 

har den rejsende følgende rettigheder:

 

 • den rejsende kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen

 

Rejsearrangøren er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til den rejsende og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning de måtte have for pakkerejsens pris.

 

Rejsearrangøren fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår den rejsende skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringer omfattet af 6.3.2.

 

Den rejsende kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, med mindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

 

    7.       Aftalens ophør

 

7.1. Fortrydelsesret

 

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 1 samt §7 stk. 2 nr.5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

 

7.2. Afbestilling af pakkerejsen

 

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsens pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser.

 

1) Ved afbestilling af hele rejsen indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt

2) Ved afbestilling af hele rejsen indtil 30 dage før afrejse er 30% af rejsens pris tabt

3) Ved afbestilling af hele rejsen indtil 14 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt

4) Ved afbestilling af hele rejsen senere end 14 dage før afrejse er rejsens pris tabt.

 

7.3. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

 

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

 

For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen, f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk eller www.ssi.dk .

 

Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren.

 

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt.

 

Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.2.

 

 7.4. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

 

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2 eller 7.3 skal ske senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af pakkerejsen.

 

7.5 Rejsearrangørens opsigelse på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

 

Rejsearrangøren kan ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

 

Den rejsende får i ovenstående opsigelsessituation de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen, og den rejsende vil ikke have krav på erstatning.

 

 1. 8.       Mangler og reklamation

 

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal den rejsende straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsearrangøren, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

 

Hvis rejsearrangørens repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke efter den rejsendes opfattelse afhjælper tilfredsstillende, skal den rejsende reklamere direkte over for arrangøren.

 

Den rejsende skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsearrangørens repræsentanter og/eller underleverandører på stedet - f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

 

Undlader den rejsende at reklamere som beskrevet ovenfor, vil det have konsekvenser for den rejsendes ret til efterfølgende at påberåbe manglen og for opnåelse af kompensation.

 

 1. 9.       Erstatning

 

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris - som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsearrangøren - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsearrangøren. I modsat fald mister den rejsende retten til at gøre krav mod rejsearrangøren gældende.

 

9.1 Begrænsninger i erstatningsansvar

 

Rejsearrangøren begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der for så vidt angår bustransport følger begrænsningerne for død og tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

 

For så vidt angår transport af passagerer og deres bagage til søs begrænses ansvaret efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under transport af passagerer

 

Såkaldte "værdigenstande" erstattes ikke efter regelsættene.

 

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller internationale konventioner, begrænser rejsearrangøren sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris pr. person.

 

Den rejsende kan klage til lene.bang@up-travel.dk.

 

 1. 10.   Klageinstans & Værneting

 

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb mv. ikke opnås ved klage til rejsearrangøren eller formidleren, kan den rejsende indbringe klagen for

 

Pakkerejseankenævnet

Røjelskær 11, 3. sal

2840 Holte

 

Pakkerejseankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

 

 11.   Garanti i Rejsegarantifonden

 

Rejsearrangøren har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

 

Pakkerejseankenævnet

Røjelskær 11, 3. sal

2840 Holte

 

Pakkerejseankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

 

 November 2018

 

 

Vil du vide mere om at rejse med Up-Travel? Tryk her

UP-Travel - Lene Bang

Ring til Lene Bang

Ring og få et uforpligtende tilbud eller send en mail.
Bestil et uforpligtende tilbud fra Up-Travel

 

Ring til Up-Travel
2112 4122
Galleri
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Up-Travel
Kontaktoplysninger

Smedebakken 105 st.mf.

DK-8600 SilkeborgTel
+45 2112 4122

Mobil/Nødtel.
+45 2112 4163

© Copyright Up-Travel - Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og Rejsegarantifonden nr. 2983